ಹೆಣ್ಣು

ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡೆ-ನುಡಿ, ಗಾ೦ಬಿರ್ಯ, ಸಹನೆ, ಮಾದುರ್ಯತೆಗಳು ಸ್ತ್ರೀ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿದ ತಂಬೂರಿಯ ಲಯಬದ್ದ ನಾದದಂತೆ ಮೈ-ಮನ ಆತ್ಮವನ್ನೂ ಸಹ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೌತಿಕ ಜೀವನದ ಸುಸಾರ್ತಕತೆಯು ಬಹುಶಃ ಈ ತೆರೆನಾದ ಹೆಣ್ಣಿನೊಡಗಣ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೋರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆನೋ?
                                                                                                                                                               – ಶ್ರೀನಿ –
Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s