ಬದುಕು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಶ್ಯನಿಗೊ ಸಿಗುವ ಬದುಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಅವಕಾಶ,
ಆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ತಿಳಿವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆತ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುಖ, ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
                                                                                                             -ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ, by Dr|| ಶಿವರಾಂ ಕಾರಂತ್-
Advertisements

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s